Forskning om stötvågsbehandling

Skribent Daniel Öhlin, leg. sjukgymnast, examen i ortopedisk medicin
Granskare Torbjörn Åkerfeldt, leg. läkare
Uppdaterat 2015-02-11
Dela
Gilla

Hitta vårdgivare med kunskap om Forskning om stötvågsbehandling

Vad säger forskningen om stötvågsbehandling

Systematiska reviews

En systematisk review går igenom flera studier av hög kvalitet där de ingående studierna studerar samma sak och gör en sammavägning av vetenskapligt bevisade effekter. Resultatet av en review-artikel anses ha högre bevisgrad än resultatet av enskilda studier av hög kvalitet. Svårigheterna med dessa review-studier är dock att finna tillräckligt många högkvalitativa studier som med hög studiekvalitet mäter samma sak.

A systematic review of shockwave therapies in soft tissue conditions: focus on the evidence. Br J Sports Med 2014;48:1538-1542

Metod: 23 RCT-studier (randomized controlled trials) som studerat effekten mätt i grad av smärta 12 veckor efter avslutad behandling och som motsvarade inklusionskriterierna studerades. 104 artiklar föll bort på grund av bristande kvalitet.

RESULTAT: Det är evidens för att fokuserad och radial stötvågsbehandling har fördelar vid en rad olika muskuloskeletala mjukdelsskador och bevis för att båda behandlingsformerna är säkra. Det finns evidens för att fokuserad stötvågsbehandling (fESWT) är en effektiv behandlingsform vid plantar fasciit (”hälsporre”) och calcific tendiniitis (kalkaxel) och att radial pulsterapi (radial stötvågsbehandling – rESWT) är en effektiv behandlingsform vid plantar fasciit (hälsporre). Vad gäller fokuserad stötvågsbehandling så verkar det generellt vara avgörande att det är högenergidos (>012 mj/kvadratmillimeter) som ges för att uppnå positiva effekter.

Resultat vid plantar fasciit (”hälsporre”)

Det är level 1 evidens (högsta evidensgrad) för att både fokuserad (med högenergi) och radial stötvågsbehandling har effekt vid kronisk (långvarig) plantar fasciit.

Resultat vid Akilles tendinos (”hälseneinflammation”)

Evidensgraden är begränsad för båda behandlingsmetoderna på grund av att det inte finns högkvalitativa studier med tillräckligt många försökspersoner. En mindre dubbelblind RCT-studie som studerade effekten av fokuserad stötvågsbehandling visade dock på fördelar med behandlingsmetoden. Fler RCT-studier behövs för att säkert kunna uttala sig om behandlingseffekten.

Resultat vid calcific tendinopathy (rotatorcuff tendinopati med kalkinfällning)

Det är level 1 evidens (högsta evidensgrad) för effekt upp till 6 månader av fokuserad stötvågsbehandling vad gäller att reducera smärta och förbättra skulderfunktionen vid kroniska (långvariga) besvär av kalkinfällning i sena i axeln. Det finns för få högkvalitativa studier gjorda på radial stötvågsbehandling, men en studie av hygglig kvalitet fanns och den visade på signifikant förbättring vad gällde förbättrad skulderfunktion och minskad smärta.

Resultat vid rotatorcuff tendinopati utan kalkinfällning

Ingen positiv effekt syns vid fokuserad stötvågsbehandling och gällande radial stötvågsbehandling finns inga högkvalitativa studier gjorda.

Resultat vid lateral epikondylit (”tennisarmbåge)

Det saknas högkvalitativa studier gällande effekt av högenergetisk fokuserad stötvågsbehandling respektive radial stötvågsbehandling för att säkert kunna uttala sig.

Comparative Effectiveness of Focused Shock Wave Therapy of Different Intensity Levels and Radial Shock Wave Therapy for Treating Plantar Fasciitis: A Systematic Review and Network Meta-Analysis

Studiens syfte var att jämföra effekten av fokuserad stötvågsbehandling (av olika behandlingsintensiteter)  med radial stötvågsbehandling vid plantar fasciit (”hälsporre”) samt vilken intensitet (låg, mellan eller hög)  av fokuserad stötvågsbehandling som är bäst.

METOD: Systematisk review och meta analys av studier som jämförde stötvågsbehandling med placebobehandling vid plantar fasciit. Vid litteraturgenomgång fanns 93 relevanta artiklar och av dessa var det 12 RCT-studier som höll måttet för inklusionskriterierna. Dessa 12 studier innehöll 1431 försökspersoner.

RESULTAT: Radial stötvågsbehandling hade den högsta förbättringen jämfört med placebogruppen, följt av fokuserad stötvågsbehandling av låg, mellan eller hög intensitet. Radial stötvågsbehandling ledde också till den mest minskade smärtan jämfört med fokuserad stötvågsbehandling och placebobehandling. Fokuserad stötvågsbehandling av medium och hög intensitet var bättre än med låg intensitet vad gällde att reducera smärtan.

SLUTSATS: Sannolikheten att nå bäst behandlingsresultat eller mest minskad smärta hade patienter som fått radial stötvågsbehandling. Artikelförfattarna rekommenderar att vid fokuserad stötvågsbehandling behandla med mellanintensitet (det vill säga omkring 0.25 mj/kvadratmillimeter) då mellan- och högintensitets behandling ledde till mindre smärta och då högintensiv fokuserad stötvågsbehandling kan kräva samtidig smärtlindring/bedövning, vilket man vill undvika.


Studier av varierande kvalitet

Axel

Effectiveness of radial shock-wave therapy for calcific tendinitis of the shoulder: single-blind, randomized clinical study.
Phys Ther. 2006 May;86(5):672-82.

RESULTAT: En singelblind och randomiserad studie. Radial stötvåg gavs mot kalkinfällning och tendinit i axelled. Redan fyra veckor efter avslutad behandling redovisades signifikant smärtlindring och funktionsförbättring. Efter sex månader hade kalkinfällning i muskelsena helt försvunnit för 86,6%. Radial stötvåg anses vara en säker och effektiv metod vid dessa besvär och bidrar till signifikant smärtreducering och förbättrad funktion och helt utan biverkningar.

Radial Shock Wave Therapy in Calcifying tendinitis of the Rotator Cuff – A Prospective Study. P. MagoschS. Lichtenberg P. Habermeyer; ATOS Clinic Heidelberg (Germany).
RESULTAT: en prospektiv studie där man gav lågenergi/radial stötvåg, vid tre tillfällen, mot kalkinfällning i rotator cuff. Uppföljning vid fyra veckor, tre och sex månader visade signifikant smärtlindring och kalkresorbering. Efter tolv månader var 80,8% smärtfria och 75% av gruppen hade inte längre någon kalkinfällning.

Extracorporeal Shock Wave Therapy for the Treatment of Chronic Calcifying Tendonitis of the Rotator Cuff A Randomized Controlled Trial. Gerdesmyer et al; JAMA, November 19, 2003—Vol 290, No. 19
RESULTAT: En randomiserad och kontrollerad studie. 144 individer lottades för högenergi-, lågenergi- eller placebostötvåg. Man gav två behandlingar med två veckors mellanrum. Uppföljning efter tre, sex och tolv månader visade signinfikant funktionsförbättring, smärtreducering och kalkresorbering för de båda förra grupperna jämfört med placebogruppen. Resultaten pekar även på att högenergi tycks vara ”överlägsen” lågenergistötvåg.

Shock-wave therapy is effective for chronic calcifying tendinitis of the shoulder. M. Loew et al; J Bone Joint Surg [Br] 1999;81-B:863-7
RESULTAT: En prospektiv studie som drar slutsatsen att stötvåg bör övervägas vid terapiresistenta och kroniska besvär i axelled som orsakats av kalkinfällning i muskelsena. Detta innan kirurgisk åtgärd. Två olika grupper gavs antingen lågenergi eller högenergistötvåg om 2000 impulser vid ett tillfälle. En tredje gavs högenergi vid två tillfällen. Grupperna som mottog högre doser visade tydligare förbättring. Det fanns även signifikant korrelation mellan subjektiv bedömning och röntgenförändringar.

Armbåge

Radial shock wave therapy for lateral epicondylitis: a prospective randomised controlled single-blind study.
Eura Medicophys. 2005 Mar;41(1):17-25

RESULTAT: I en prospektiv, randomiserad och kontrollerad singelblind studie undersöktes effekten av lågenergi/medelenergi stötvåg mot tennisarmbåge. Syftet var att minska smärta, förbättra funktion och öka styrka i armbågsmuskulatur (handgreppskraft, dorsalfelxion handled). Vid uppföljning sex månader senare, visade sig radial stötvågsbehandling vara en effektiv form för samtliga parametrar.
Den sk kumulativa tidsberoende (adderande) effekten som ses vid högenergistötvåg, kunde även ses hos låg/mellanenergistötvåg (rESWT). En ytterligare fördel med den senare är att anestesi inte behöver användas och att inga biverkningar eller sidoeffekter rapporterades. Behandlingsformen kan anses vara en säker och effektiv åtgärd vid tennisarmbåge.

Analgesic effect of extracorporeal shockwave therapy on chronic tennis elbow. Rompe et al; J Bone Joint Surg (Br) 1996; 78-B:233-7
RESULTAT:En prospektiv, randomiserad och kontrollerad studie som undersökte effekten av elektromagnetisk lågenergistötvåg mot tennisarmbåge. En grupp gavs, vid ett tillfälle, 3000 impulser och den andra 30 impulser. Uppföljning tre, sex och 24 veckor efter visade signifikant smärtreducering och förbättrad funktion för den förra gruppen.

Safety and Efficacy of ESWT for Chronic Lateral Epicondylitis.
John P. Furia; The American Journal of Orthopedics; januari 2005; 13-19
RESULTAT: en grupp fick vid ett tillfälle, 3200 impulser mot kronisk tennisarmbåge. Tolv veckor efter hade smärtan reducerats signifikant för samtliga. För 78% ansågs resultaten vara utmärkta. Stötvågsbehandling är en säker, biverkningsfri och effektiv behandlingsform, oavsett om man uppbär sjukpenning eller ej.

Shock Wave Therapy for Patients with Lateral Epiconylitis of the Elbow. Wang et al; The Am Jour of Sportsmedicin; 2002; vol 30;3; 422-425
RESULTAT: I en sk fallstudie, med 57 deltagare och långvarig tennisarmbåge, blev 61,4% besvärsfria och 29,5% signifikant förbättrade efter en behandling med 1000 impulser högenergistötvåg. Behandlingsformen ansågs vara säker och effektiv vid dessa besvär.

Radial shock wave therapy for lateral epicondylitis: a prospective randomized controlled single blind study. Spacca et al; Eur Med Phys;2005;41; 17-25

Höft

Low-energy extracorporeal shock wave therapy as a treatment for greater trochanteric pain syndrome.
Furia JP, Rompe JD, Maffulli N.
Am J Sports Med. 2009 Sep;37(9):1806-13. Epub 2009 May 1.

RESULTS: Gruppen som fick stötvågsbehandling visade på signifikant förbättrad funktion, minskade besvär och bättre totalresultat än kontrollgruppen direkt efter avslutad behandling samt vid 3 och 12 månadersuppföljning. Slutsatsen blev att stötvågsbehandling är en effektiv behandling vid trokanterit (trochanter syndrom)

Knä

Extracorporeal Shockwave for Chronic Patellar Tendinopathy. Ching-Jen Wang et al; Am. J. Sports Med. 2007; 35
RESULTAT: stötvågsbehandling mot kronisk smärta i knäskålsenan jämfördes med sk konservativ behandling (bl a antiinflammatoriska läkemedel och olika sjukgymn åtgärder). Vid 2- och 3-års uppföljning visade fortfarande studiegruppen 43% utmärkta resultat och 47% bra. Förbättringen avsåg smärtuppskattning, ultraljudsbekräftad cirkulationsökning och likaledes reducerad förtjockning av sena. 90% var nöjda med resultaten i studiegruppen. Slutsatsen drogs att stötvågsbehandling tycks vara mer effektiv än konservativa åtgärder vid kronisk patellartendinopati.

Jumper’s knee treatment with extracorporeal shock wave therapy: a long-term follow-up observational study. Vulpiani MC et al, J Sports Med Phys Fitness. 2007 Sep;47(3):323-8.
RESULTAT: En grupp med diagnosen hopparknä behandlades med elektromagnetisk stötvåg. 1500-2500 impulser vid 2-4 tillfällen gav tillfredsställande resultat för 73,5% av deltagarna vid en långtidsuppföljning två år senare. Redan sex veckor efter avslutad behandling kunde flertalet återvända till sin motions/sportaktivitet.

Cross-sectional outcome analysis of athletes with chronic patellar tendinopathy treated surgically and by extracorporeal shock wave therapy. Peers KH, Clin J Sport Med. 2003 Mar;13(2):79-83.
RESULTAT: stötvågsbehandling och kirurgiskt ingrepp har likvärdig effekt på funktion/aktivitet vid kronisk patellartendinopati dvs kronisk smärta i knäskålssenan även kallat hopparknä.

Achillodynia and Patellar Tendinopathy. Results of Radial Shockwave Therapy in patients with Unsuccessfully Treated Tendinoses. H. Lohrer, J. Schöll, S. Arentz, Sportverl Sportschad 2002; 16:108-114
RESULTAT: Prospektiv studie som undersökt effekten av radial stötvågsbehandling mot achillodyni/achillesbesvär och patellartendinopati. Efter 3-5 behandlingstillfällen med en veckas intervall, såg man signifikant förbättring avseende vilosmärta, ömhet, belastningssmärta och smärtfri löptid. Detta även redan efter en vecka efter sista behandling. Vid uppföljinng ett år senare är resultaten ännu bättre och radial stötvåg bör anses som en effektiv metod vid långvariga besvär på senor inom löpar- och hopparidrotter.

Treatment of patellar tendinopathy with extracorporeal shock wave therapy. K.M. Taunton et al, BC MEDICAL JOURNAL VOL. 45 NO. 10, DECEMBER 2003
RESULTAT: Randomiserad och kontrollerad studie. Försökspersoner fick mellan tre och fem stötvågsbehandlingar mot långvarig patellartendinopati. Kontrollgruppen placebobehandling. Stötvågsbehandling resulterade i signifikant förbättring avseende smärta och aktivitet.

Underben

High-Energy Extracorporeal Shock Wave Therapy as a Treatment for Insertional Achilles Tendinopathy. Furia; Am. J. Sports Med. 2006; 34; 733
RESULTAT: 35 individer med kronisk ”insertional” achilles tendinopati (”inflammation” av hälsenans infästning i hälbenet) behandlades med högenergi stötvåg, 3000 impulser vid ett tillfälle, och jämfördes med en kontrollgrupp som mottog ickekirurgisk åtgärd.Tolv månader efter visade sig behandlingsgruppens resultat, avseende smärta vara signifikant överlägset kontrollgruppen.

Eccentric loading, shock wave rteatment or wait-and-see policy for tendinopathy of the main body of tendo achilles. A randomized control trial. Rompe et al; The am journ of Sports Medicin; vol 35; 3; 374-383
RESULTAT: Man jämförde tre olika åtgärder för tendinopati achillessena (”inflammation hälsena” – dagligt tal): låg/medelenergistötvåg, excentrisk träning och ”vänta och se” (ingen specifik åtgärd). Vid uppföljning fyra månader senare var förbättringen för de två första grupperna, avseende smärta och aktivitet, likvärdig men överlägsen den sista. Spontanläkning efter fyra månader anses vara osannolikt för flertalet.

Fot

Shock Wave Therapy for Treatment of Foot and Ankle Conditions. A Younger; Techniques in Foot and Ankle surgery 5(1):60-65, 2006
RESULTAT: Review/sammanfattning studier fram till 2006 avseende utrustning, indikationer, teknik och dokumenterad effekt av stötvågsbehandling vid fotbesvär.
Analgetisk effekt, nedbrytning av ärrvävnad och kalk i sena och fascia, förbättrad vaskularisering och tillströmning av vita blodkroppar är några av sannolika orsaker till förbättring efter stötvågsbehandling. Kan även ha bättre effekt än kirurgi, men studier saknas ännu vid tillfället.

Long-term Results of Extracorporeal Shockwave Treatment for Plantar Fasciitis. Wang et al; The American Journal of Sports Medicine 34:592-596 (2006)
RESULTAT: Randomiserad och kontrollerad studie vid behandling av plantarfascit (”hälsporre -dagligt tal”). 1500 impulser gavs vid ett tillfälle. Vid långtidsuppföljinng, 60 och 72 månader, visade sig stötvågsgruppen ha 69,1% utmärkta resultat och signifikant förbättring avseende smärta och funktion jmfr med kontrollgruppen.

Radial Extracorporeal Shock Wave Therapy (rESWT) in Chronic Plantar Heel Pain. L. Gerdesmeyer et al; Technical UniversityMunich, Dept of Ortohpeadic surgery and sportstraumatology; Abstract
RESULTAT: Radial (låg/medelenergi) stötvågsbehandling är effektiv, säker och kostnadseffektiv vid behandling av kronisk hälsmärta. Inga bieffekter rapporteras. Radial stötvågsbehandling jämfördes med placebo på 254 individer. 2000 impulser med 0.4 Mpa gavs vid tre tillfällen med två veckor mellan varje behandling.

Evaluation of Low-Energy Extracorporeal Shock-Wave Application for Treatment of Chronic Plantar Fasciitis. Rompe et al; The Journal of Bone and Joint Surgery; vol 84A; 3; march 2002; 335-341
RESULTAT: Man jämför låg/medelenergistötvåg som behandling vid kronisk plantarfascit, där en grupp mottog 1000 impulser och en 10 impulser vid tre tillfällen. Uppföljning efter sex månader visade fördel för den förra gruppen med signifikant förbättring avseende smärta. Risken för framtida operation minskade även.

Randomized, placebo controlled, double blind clinical trail evaluating the treatment of plantar fasciitis with an extracorporeal shockwave therapy (ESWT) device: a north american confirmatory study. Kudo et al; Journal of Ortopaedic Research, feb 2006; 115-123
RESULTAT: 114 individer med långvarig/kronisk plantarfascit (mer än sex månader) deltog i en dubbelblind, randomiserad och placebokontrollerad studie. Placebobehandling jämfördes med 3800 impulser stötvåg/ESWT (högenergi) vid ett tillfälle. Uppföljning sex veckor och tre månader efteråt visade signifikant minskad smärta vid t ex de första minuterna under promenad. ESWT, med utrustning Dornier Epos Ultra, anses vara en säker och effektiv metod vid behandling av långvarig plantarfascit.

Övrigt

Stötvågsbehandling för snabbare nybildning av ben och brosk samt bättre läkning av senfäste.

Extracorporeal shock wave therapy in treatment of delayed bone-tendon healing. Wang L et al. Am J Sports Med. 2008 Feb;36(2):340-7. Epub 2007 Sep 20
RESULTAT: Kontrollerade studie vid djurförsök där vuxna kaniner behandlades med stötvåg för att påskynda läkning för knäskålssenans infästning, efter operation på denna. En dos med stötvåg visade sig ge överlägsen nybildning av ben och brosk samt påskyndad läkning av inväxt av sena. Likaså hållfasthet i sena.